Monitoring powietrza Godziszka  Godziszka monitoring powietrza - zaniczyszczenie pyłami pm10 pm2.5 Mapa
Aktualizacja danych 22:45 14.12.2018

dane na żywo:

PM10 44 µg/m3 88% normy
PM2.5 35 µg/m3 140% normy
22.4 º C
1 026 hPa
50 humPm 10 avg 24h
58µg/m3

Pm 2.5 avg 24h
45µg/m3

Pm 10 avg 1h
45µg/m3

Pm 2.5 avg 1h
35µg/m3

Index powietrza

DOBRY

Pył Pm10 Pm2.5:


Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Stacja zainstalowana została przy ul. Pierwiosnków. Pomiaru zanieczyszczeń powietrza pyłami Pm10 i Pm2,5 zrealizowany został w oparciu o laserowy czujni pms5003 i moduł ESP8266. Dane aktualizowan są w 5 minutowych interwałach z uśrednieniem 10 próbek każdorazowo.
Średnia 1 godzinna to średnia pomiarów odnotowana w ciągi ostatniej godziny , przeliczana co 5 minut.
Średnia 24 godzinna to średnia pomiarów odnotowanych w ciągi ostatniej doby , przeliczana co 5 minut.
Wykresy przedstawiają poszczególne dane w czasie 48h.

Stacja jest stacją amatorską i odczyty mogą się różnić w stosunku do pomiarów GIOŚ .

<
index powietrza Pm2.5 ug/m3 Pm 10 ug/m3
brdzo dobry 0-12 0-20
dobry 13-36 21-60
średni 37-60 61-100
dostateczny 61-84 101-140
zły 85-120 141-200
bardzo zły >120 >200